Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák a https://detoxgame.hu/ domain alatt üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Apor Benedek ev.
A szolgáltató székhelye: 1055 Budapest, Szent István körút 21.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@detoxgame.hu
Nyilvántartási szám: 58732894
Adószáma: 48519623-1-41
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető Rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen Szabályzat 2024. június 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webáruház terjesztésének tekintetében. A webáruházban található képi és szöveges tartalmakra, a játékszabályzatokon kívül, a szolgáltató fenntart minden jogot. Jogosulatlan személyek nem használhatják fel sem üzleti sem magán célra, amennyiben a szolgáltató erről nem adott írásos engedélyt.

Regisztráció és Vásárlás:

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás és a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás és a regisztráció során megadott valótlan, vagy más személy adatainak megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés érvénytelen. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre:

A megjelenített termékek kizárólag Online rendelhetőek meg. A kártyák mérete 64 * 88 mm. A megjelenített árak Forintban értendőek, tartalmazzák a törvényben előírt Áfát, viszont nem tartalmazzák a szállítási költséget, ami megrendelésenként +990 (automatába szállítás) Ft, vagy +1490 (házhoz szállítás) Ft. Csomagolási költség nem kerül felszámolásra. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Megrendelések feldolgozása és teljesítés:

Általános teljesítési határidő az alábbiak szerint alakul: Amennyiben raktáron elérhető a termék, akkor a fizetést követő 1-3 munkanapon belül postai feladásra kerül a termék minden esetben ajánlott formában. A postai késedelmek miatt cégünk nem vállal felelősséget. A megrendelések feldolgozása hétfő és péntek között történik, minden nap 9-15 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Elállás Joga:

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az EU §83/2011 jogszabály szerint. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni, amennyiben a vásárolt termék, csomagolása, tartozékai sérülésmentesen, hiánytalanul visszaszállításra kerülnek a szolgáltató székhelyére. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.